Aadu Luukase Sihtasutus - illustreeriv pilt

Aadu Luukase Sihtasutuse missioonipreemia statuut

1. Käesolev Missioonipreemia statuut (edaspidi: Statuut) reguleerib Aadu Luukase Sihtasutuse (edaspidi: Sihtasutus) põhikirja punktis 2.1 ettenähtud Missioonipreemia (edaspidi: Missioonipreemia) väljaandmist, sealhulgas Missioonipreemia laureaadi (edaspidi: Laureaat) kandidaatide esitusettepanekute (avalduste) kogumist, kandidaatide hulgast Laureaadi nominentide (edaspidi: Nominent) väljaselgitamist ning Laureaadiks nimetamise otsustamist, st. Missioonipreemia väljaandmise otsustamist.

2.Missioonipreemia antakse isikutele, kes on silma paistnud Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengu ja rahva elukvaliteedi tõstmisele suunatud tegevuse edendamisel.

3.Missioonipreemia antakse välja iga-aastaselt. Sihtasutuse nõukogu võib otsustada välja anda ühe või mitu Missioonipreemiat. Kaalukatel põhjustel, eriti juhtudel, kus nõukogu arvates Missioonipreemiat väärivaid kandidaate ei ole esitatud, võib nõukogu otsustada konkreetsel aastal Missioonipreemiat mitte välja anda.

4.Nõukogu otsustab väljamakstava Missioonipreemia suuruse. Missioonipreemia eeldatav suurus on 1 000 000 (üks miljon) krooni. Nõukogu võib muuta Missioonipreemia suurust. Nõukogul on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel Missioonipreemia välja maksmata.

5.Nõukogu võib konkreetse aasta Missioonipreemia väljaandmiseks Sihtasutuse põhikirja punktis 2.1 sätestatud eesmärki järgides välja kuulutada ühe või mitu teemat, mille raames toimub sellel aastal Missioonipreemia väljaandmine.

6.Missioonipreemia antakse välja novembrikuu viimasel nädalal toimuval pidulikul tseremoonial.

7.Sihtasustuse Nõukogu avalikustab mõistliku aja jooksul enne Missioonipreemia välja andmist Laureaadi kandidaatide hulgast välja valitud Nominendi(d).

8.Laureaadi kandidaate võivad esitada kõik Eestis registreeritud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud, samuti Sihtasutuse nõukogu liikmed ja juhatuse liikmed.

9.Laureaadi kandidaadiks esitamise tingimused määratakse Sihtasutuse nõukogu otsusega. 

10.Sihtasutus ei avalikusta Laureaadi kandidaate, välja arvatud Statuudi punktis 7 ette nähtud Nominentide avalikustamine.

11.Laureaadi kandidaatide esitamisel tuleb kandidaadiks esitamise avaldusele, mis on esitaja volitatud esindaja poolt alla kirjutatud, lisada põhjendused, miks kandidaat väärib Missioonipreemiat. Soovitatav on lisada eelnimetatud põhjendust illustreerivad materjalid.

12.Nõukogu analüüsib esitatud Laureaadi kandidaate ja nende kandideerimise aluseks olevaid töid, tegevust ning muid asjaolusid ja teeb otsuse Nominentide nimetamise kohta nii, et oleks tagatud Statuudi punkti 7 sätete järgimine.

13.Nõukogu teeb otsuse Missioonipreemia määramise kohta mõistliku aja jooksul enne Missioonipreemia väljaandmise tseremooniat.

14.Laureaadi kandidaatide ja nende kandideerimise aluseks olevate tööde, tegevuste ning muude asjaolude analüüsimisel on nõukogul õigus kasutada vastava valdkonna ekspertide abi ning paluda neilt ekspertarvamusi. Ekspertide nimed ja ekspertarvamuste sisu on konfidentsiaalsed, kui Sihtasutuse nõukogu ja asjakohane ekspert ei lepi kokku teisiti.