Aadu Luukase Sihtasutus - illustreeriv pilt

Aadu Luukase Sihtasutuse Põhikiri

1. NIMI JA ASUKOHT

1.1.Nimi

Sihtasutuse nimi on Aadu Luukase Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus). Sihtasutuse nime tõlge inglise keeles on Aadu Luukas Foundation.

1.2.Asukoht

Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti.

2.EESMÄRK

2.1.Sihtasutuse eesmärgiks on Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengu edendamisele ja rahva elukvaliteedi tõstmisele suunatud tegevuse toetamine. Selle eesmärgi saavutamiseks annab Sihtasutus välja ühiskonna tasakaalustatud arengu ja rahva elukvaliteedi edendajatele iga-aastast preemiat (edaspidi: Missioonipreemia), kui Sihtasutuse nõukogu ei otsusta Missioonipreemia väljaandmise sagedust muuta.

2.2.Sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks Sihtasutus eelkõige:

2.2.1.korraldab Missioonipreemiat väärivate isikute väljaselgitamise vastavalt Missioonipreemia statuudile;
2.2.2.annab välja Missioonipreemiad;
2.2.3.taotleb toetusi ja muid rahalisi vahendeid Eesti ja teiste riikide institutsioonidelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, fondidelt ning füüsilistelt isikutelt.

2.3.Sihtasutusel on õigus teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks. Sihtasutus tegutseb avalikes huvides ja on heategevuslik. Tehingute ja toimingute tegemisel järgib Sihtasutus Eesti Vabariigi seadusi, Sihtasutuse põhikirja ja Missioonipreemia statuuti. 

3.VARA

3.1.Vara üleandmine Sihtasutusele

Sihtasutuse vara moodustub Sihtasutusele asutaja ja teiste isikute poolt üleantud varast, annetustest, toetustest, muudest Sihtasutusele eraldatud või Sihtasutuse tegevuse käigus laekunud vahenditest ning muudest allikatest saadud tulust.

3.2.Sihtasutusele vara üleandmise kord

3.2.1.Sihtasutusele üleantav raha kantakse üle Sihtasutuse pangakontole. Sihtasutuse Juhatus korraldab Sihtasutusele üleantud raha investeerimise Nõukogu otsustes sätestatud korras. 
 
3.2.2.Muu Sihtasutusele üleantava vara võtab vastu Juhatus vastava üleandmis-vastuvõtuakti või lepinguga. Juhatus hindab Sihtasutusele üleantava vara ja teeb muud vajalikud tehingud ja toimingud vara üleminekuks Sihtasutuse omandisse.

3.2.3.Sihtasutus ei võta vastu õigusaktidega, heade kommetega või Sihtasutuse eesmärkidega vastuolus olevat vara. Sihtasutus ei võta vastu vara üleandjalt, kelle tegevus on vastuolus Sihtasutuse eesmärkidega.

3.3.Vara kasutamise ja käsutamise kord 

3.3.1.Sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korraldamine on Juhatuse pädevuses. Sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise täpsema korra kehtestab Nõukogu. Sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamisega seotud küsimuste otsustamisel järgib Juhatus Sihtasutuse eesmärke, põhikirja, Missioonipreemia statuuti ning seadust, samuti Nõukogu seaduslikke korraldusi.

3.3.2.Sihtasutuse vara kasutatakse ja käsutatakse Sihtasutuse põhikirja punktis 2.1 sätestatud eesmärkidel. Sihtasutus maksab Sihtasutuse asutamisel asutaja poolt Sihtasutusele üle antud raha investeerimisel saadava tulu (kasvikute), samuti muude vahendite arvel välja Sihtasutuse põhikirja punktis 2.1 märgitud eesmärki teenivaid Missioonipreemiaid.
 
3.3.3.Sihtasutus  ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi, sealhulgas ei anna ega taga laene, oma asutajale, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, Sihtasutusele annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

4.JUHTIMINE

4.1.Juhtimisorganid

Sihtasutusel on järgmised juhtimisorganid:
    (i)    nõukogu (edaspidi Nõukogu);
    (ii)    juhatus (edaspidi Juhatus).

4.2.Nõukogu

4.2.1.Nõukogu on Sihtasutuse juhtimisorgan, mis kavandab Sihtasutuse tegevust, korraldab Sihtasutuse juhtimist ning teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle.

4.2.2.Nõukogu koosneb kolmest (3) kuni seitsmest (7) liikmest. Nõukogu liikmeteks võivad olla isikud, kellel on oma ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused.

4.2.3.Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust ja esindab Nõukogu. Nõukogu esimehe puudumisel asendavad esimeest Nõukogu liikmed vanuselises järjekorras.

4.2.4.Nõukogu liikmed määrab Sihtasutuse asutaja. 

4.2.5.Nõukogu liikme volituste tähtajaks on viis (5) aastat.

4.2.6.Sihtasutuse asutaja kutsub Nõukogu liikme tagasi mõjuva põhjuse ilmnemisel. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, püsiv huvide konflikt või võimetus osaleda Nõukogu töös või muul viisil Sihtasutuse huvide oluline kahjustamine, samuti pankroti- või kriminaalmenetluse alustamine Nõukogu liikme vastu.

4.2.7.Nõukogu liikmetele ei maksta tasu nende seadusest ja põhikirjast tulenevate ülesannete täitmise eest.

4.2.8.Nõukogu kinnitab Missioonipreemia statuudi. Nõukogu valib välja isiku/isikud, kellele makstakse konkreetsel aastal välja Sihtasutuse põhikirja punktis 2.1 märgitud eesmärki teeniv(ad) Missioonipreemia(d). Samuti otsustab Nõukogu väljamakstava(te) Missioonipreemia(te) suuruse(d), arvestades Missioonipreemia statuudi sätteid. Nõukogul on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel Missioonipreemia välja maksmata.

4.2.9.Nõukogu võib konkreetse aasta Missioonipreemia väljaandmiseks põhikirja punktis 2.1 sätestatud eesmärki järgides välja kuulutada ühe või mitu teemat, mille raames toimub sellel aastal Missioonipreemia väljaandmine.

4.2.10.Tehingute tegemisel otsustab Nõukogu Sihtasutuse tegevuse seisukohalt oluliste küsimuste üle, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas järgmised küsimused:
(i)    soovitusliku seisukoha andmine asutajale Sihtasutuse ühinemise, jagunemise või lõpetamise kohta;(ii)    kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine;
(iii)    majandusaastaks ettenähtud summat ületavate investeeringute tegemine.

4.2.11.Nõukogu otsused võetakse vastu Nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata punktis

4.2.12 sätestatud korras. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu liige võtab Nõukogu koosolekust osa isiklikult.

4.2.12.Otsustamisel Nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab Nõukogu esimees vastava otsuse eelnõu kõigile Nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama oma seisukoha. Kui Nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

4.2.13.Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole Nõukogu koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest või otsustamisel Nõukogu koosolekut kokku kutsumata kõik Nõukogu liikmed.

4.2.14.Nõukogu arutelud ja/või otsused on salajased, välja arvatud kui Nõukogu on otsustanud teisiti või kui seadusest ei tulene teisiti. 

4.2.15.Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla Nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ja protokollija.

4.3.Juhatus

4.3.1.Juhatus on Sihtasutuse juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Sihtasutust ning korraldab Sihtasutuse raamatupidamist. Sihtasutuse juhtimisel peab Juhatus kinni pidama Nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, sealhulgas punktis 4.2.10 nimetatud tehinguid, võib Juhatus teha ainult Nõukogu eelneval kirjalikul nõusolekul.

4.3.2.Juhatus koosneb ühest (1) liikmest, kes määratakse kolmeks (3) aastaks Sihtaustuse asutamisel asutaja poolt asutamisotsusega. Pärast Sihtasutuse asutamist otsustab Juhatuse liikme määramise või tagasikutsumise Nõukogu. 

4.3.3.Nõukogu võib Juhatuse liikme olenemata põhjusest igal ajal tagasi kutsuda.

4.3.4.Juhatuse liikmele tasu maksmise, tasu suuruse ja maksmise korra otsustab Nõukogu. Juhatuse liikmele makstav tasu ei või ületada samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.

5.AUDIITOR

Audiitori nimetab Nõukogu, määrates kindlaks ka audiitori tasustamise korra. Audiitor nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või kolmeaastaseks tähtajaks.

6.MAJANDUSAASTA

Sihtasutuse majandusaasta on kalendriaasta.

7.PÕHIKIRJA MUUTMINE 

Sihtasutuse põhikirja võib muuta Sihtasutuse asutaja muutunud asjaolude arvesse võtmiseks, järgides Sihtasutuse eesmärki.   

8.SIHTASUTUSE ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

8.1.Sihtasutuse ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab Sihtasutuse asutaja.  Sihtasutuse ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras. Sihtasutus lõpetatakse Sihtasustuse asutaja otsusega, kui Sihtasutuse lõpetamiseks on mõjuv põhjus, eelkõige siis, kui Sihtasutuse tegutsemine osutub mittevajalikuks või kui Sihtasutuse vara on Sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks ebapiisav.

8.2.Sihtasutuse lõpetamisel allesjääv vara antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle Sihtasutusega sarnase eesmärgiga avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või teisele sarnase eesmärgiga sihtasutusele või mittetulundusühingule, mis on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute- ja sihtasutuste nimekirja.

Põhikiri on kinnitatud ainuasutaja 17. juuli 2012. a otsusega.
                                       
Indrek Luukas